Contact Information

Contact Us

Department of Accounting
Spokane EWU Center 362
668 N Riverpoint Blvd
Spokane, WA 99202-1677

P: 509.828.1260
F: 509.828.1275
E: ACCT@ewu.edu

Faculty & Staff